* * * * *


Is a space for dreaming. 


It is a Living Art project as well as a home. A space for shamanism & sensuality, choreography & consciousness, music & magic.


Here we celebrate a sustainably and simple lifestyle while crafting the good life together. 


We play and pray our way on the island Møn in Denmark, with its re-vitalizing waters, open fields and white chalk cliffs reaching up to the sky.


Everything is possible.


Every day.


In this hall of dreams, on this land of love, we create, share and study medicines in various aspects available to us humans; Dancing & Dreaming, Plants & Poetry, Singing & Sleeping, Breathing & Birthing.


What we feel support our species on the path of Peace.


It is all about presence.


Essentially Eros & Earth – Evolving, Expressing, Expanding.


Birthing this space means embarking on a journey into the unknown in a symbiosis of contemporary and ancient cultural practices.


Join the dream!


Æg & Frø Easter Rite(ENGLISH DESCRIPTION & FACILITATOR BIO's BELOW)


Velkommen!
Æg og Frø er en sammenkomst i Påsken med det formål at indgå i et Frugtbarhedsritual.
Vi er tre facilitatorer der forener kræfter i at holde rum for spiring, eksperimentering, sam-arbejde, fælles bøn og fejring omkring fuld månen og forårs Jævndøgnet 2020.


Dagene er struktureret i tre dele.
I løbet af morgenerne vil vi forbinde os med jorden igennem vores Jordiske Krop såsom at klargøre jorden til frøene, tænde ild, plante træer, bygge bede og kvas hegn samt sætte kartofler.
I løbet af eftermiddagen vil vi vække følsomheden i vores hud og lege med det energimæssige landskab i vores indre Natur guidet af erfarne opdagelsesrejsende i form af strukturerede workshops, trygge rum og ritualer.I løbet af aftenerne vil vi indgå i kollektive og kreative ceremonier, genskabe det vilde, fejre årstidens skiften og forårets ankomst.
Ugen vil kulminere i en festlig Frugtbarheds Rite som vi selv skaber ud fra vores kollektive intentioner, håndværk, fantasier og ønsker.


Alt bliver gjort og holdt i rammen af en hellig bøn.


Hovedsageligt handler ugen om at samles omkring og udtrykke vores forbundne og intime forhold til Jorden. Vi samles for at nyde livet, genvinde, genopfinde og huske vores ritualer. Vi samles for at opleve sammen-skab, plante en udvidet familie og for at blive befrugtet kreativt, fysisk og åndeligt imens vi ernærer os, ’træner vores æg’, fornyer vores marker og bliver be-rørt idet vi bringer vores kræfter sammen ind i den nye tid.


Æg og Frø handler om Skønheden ved at leve i en krop og mærke Kærligheden ved Livet på denne Jord.
Det er en fejring og en ritualiseret skabelse af den hellige Forbindelse mellem Eros og Økologi, I og udenfor kroppen, livets cyklus og en demonstration af, at ved at tage vare på Naturen tager hun vare på os.
Det er en uge med radikal ærlighed og selv-ansvarlighed, transformation gennem leg, bøn og blidhed, alt sammen i en beholder af kærlighed med intention om at styrke, inspirere og tjene hinanden som vi tjener jorden.
Det er en uge med Kødelig Alkemi, Mytologi lavet til Materie, Frugtbarhed og Opstandelse, Musik og Medicin, Spirer og Spiritualitet, Genfødsel omkring forårsjævndøgnet og vækkelsen af liv overalt omkring os.


Lyset er på vej.
Du er inviteret.


* * * * *


Sam-skabere:
- Daniel Hernandez (England),
- Madu (Frankrig),
- Christine (Danmark)


Produceret af Drømmesalen


* * * * *


WORKSHOPS & RITUALER:
____________________


Daniel Hernandez:
Rituelt Design, Magisk Theater, Myte & Maske


Madu:
Medicin Vandring, Gen-fødsels Åndedræt, Svedehytte


Christine:
Bevidsthed i Bevægelse, Musik Medicin, Tao Yoga, Shamanistisk/Tantrisk Massage


* * * * *


TIDSPLAN & STRUKTUR:
_______________________


// ANKOMST
Torsdag d. 9. April (ankomst senest kl. 17:00)


// AFGANG
Mandag d. 13. april (afgang senest kl. 14.00)


Vi anmoder hver deltager om at være tilstede under hele varigheden af samlingen.


* * *


// DAGLIGT SKEMA
(kan variere fra dag til dag)


[08:00 - 09:00]
Morgen Ægge´øvelser (Bearbejdning af Kroppen - Tao Yoga, Meditation, Åndedræts arbejde etc.)


[09:00 - 10:00]
Morgenmad - ‘Break Fast - Break Slow’


[10:00 - 13:00]
Jord Arbejde (Arbejde med Landet – Perma-Kultur, plantning, spiring, kommunikationsøvelser & udvekslinger etc.)


[13:00 - 14:00]
Frokost


[14:00 - 15:00]
Solo tid (Sauna, Natur vandringer, Sove, svømme i havet, Ensomhed etc.)


[15:00 - 18:00]
Individuel workshop guidet af facilitatorer


[18:00 - 19:00]
Aftensmad


[19:00 - 22:00]
Individuel workshop & Kollektive Ceremonier, Koncerter og Riter


* * *


// ØVRIGE INFORMATIONER


* Vi vil lave mad, skabe rum og rydde op i fællesskab. Alt mad laves på bål eller i et udendørskøkken.


* Venligst medbring dit eget håndklæde, tæppe/sovepose, senge linned og tøj til bevægelse indendøre og blive beskidt udendøre.


* Nogle Workshops afholdes i en smuk yurt, resten udendørs. Overnatning foregår i eget medbragt telt, eller på en af de lokale bed & breakfast steder (kontakt til disse steder modtages ved tilmelding). Om du ønsker at sove I telt bedes du selv medbringe det.


*Vi inviterer dig desuden til at medbringe et objekt til vores Påske Rite Alter. Såvel som redskaber, instrumenter og andre former for magi og mediciner.


*Det fælles sprog vil være Engelsk.


*Æg & Frø har drømt som en årlig samling siden 2016. Dette er den 5. udgave.


* * * * *


// INVESTERING
___________


~ 2.900 DKK / 390 € 
(Der er er par low income pladser imod at komme er par dage før og hjælpe med at bygge yurt og forberede stedet).


**Et depositum på 1500 DKK / 200 € vil blive opkrævet ved registrering (Bank info vil blive fremsendt ved registrering), resten af beløbet betales i kontanter ved ankomst. Den nærmeste bank er ved bus stoppestedet I Askeby.


**Prisen inkluderer alle workshop aktiviteter og vegetariske måltider samt overnatning i eget medbragt telt.


**Depositum refunderes ikke.


* * *


// REGISTRERING
___________


Registrer ved at skrive en mail til:
info@droemmesalen.dk
Alle spørgsmål er velkomne!
Skriv venligst på engelsk.


* * * * *


(ENGLISH DESCRIPTION & FACILITATOR BIOs)


Welcome!
Æg & Frø (Egg & Seed) is a gathering during Easter with the purpose of engaging in a Fertility Rite.
We are three facilitators joining forces to hold space for germination, experimentation, co*labor*ation and celebration around the full moon and the spring Equinox of 2020.


The days are structured in three parts.
During the mornings we will be doing grounding work with our Earth Body such as preparing the soil for the seeds, lighting the fire, planting trees, collecting eggs or putting the potatoes.
During the afternoon we will awaken the sensitivity of our skin and play with the energetic landscape of our inner Nature guided by experienced explorers in the form of safe spaces, structured workshops and rituals.
During the evenings we will engage in collective and creative ceremonies re-wilding and celebrating the change of Season and the arrival of Spring.
The week will culminate in a festive Fertility Rite of our own making, drawing on our collective intentions, crafts, fantasies and desires.


All is done and held within a sacred prayer.


Mainly this week is about coming together in free expression of our interconnected and intimate relationship with the Earth. We come together to enjoy life, to reclaim, reinvent and remember our rituals. We gather to experience come*unity, to conceive an extended family and to be fertilized creatively, physically and spiritually as we eat and exercising our eggs, renew our fields and become touched as we bring our forces together into this new time.


Æg & Frø is about the Beauty of Being in the Body & the Love for Living on this Land.
It is a celebration and a ritualized conception of the sacred Union between Eros & Ecology, the Body & Beyond, the circle of life and a demonstration of how by taking care of Nature she takes care of us.
It is a week of radical honesty and self-responsibility, care-taking and transformation through play & prayer, all inside a container of love with the intention to empower, inspire and serve each other as we serve the soil.
It is a week of Carnal Alchemy, Mythology made into Matter, Fertility and Resurrection, Music and Medicine, Sprouts and Spirits, Rebirthing around the vernal equinox and the awakening of life all around us.


The light is coming.
You are invited.


* * * *


Co-labor:
- Daniel Hernandez (England),
Madu (France),
Christine (Denmark)


Produced by Drømmesalen


* * * * *


OFFERINGS & RITUALS:
____________________


Daniel Hernandez:
Ritual Design, Magic Theatre, Myth & Mask


Madu :
Medicine Walk, Re-birthing Breathing, Sweat lodge


Christine:
Music & Movement Medicine, Tao Yoga, Shamanic/Tantric Massage


* * * * *


SCHEDULE & STRUCTURE:
_______________________


// ARRIVING
Thursday 9th of April (arriving latest at 17:00)


// DEPARTURE
Monday 13th of April (departure latest at 14:00)


We ask each participant to be present for the whole duration of the gathering.


* * *


// DAILY SCHEDULE
(can vary from day to day)


[08:00 - 09:00]
Morning Egg´xercises (Working the Body - Tao Yoga, Meditation, Breath work etc.)


[09:00 - 10:00]
Break Fast - Break Slow


[10:00 - 13:00]
Ground Work (Working the Land - Perma-Culture, planting, seeding, communication practices & exchange etc.)


[13:00 - 14:00]
Lunch


[14:00 - 15:00]
Solo time (Sauna, Nature walks, Sleeping space, Sea swimming, Solitude etc.)


[15:00 - 18:00]
Individual workshop guided by facilitators


[18:00 - 19:00]
Dinner


[19:00 - 22:00]
Individual workshop & Collective Ceremonies, Concerts and Rites


* * *


// ADDITIONAL INFORMATIONS
*We will be cooking, creating and clearing space in co-creation. All cooking happens on open fire or in an outdoor kitchen.


*Please bring your own towel, blanket/sleeping bag, bed sheets and clothes for moving indoors and getting dirty outdoors.


*sleeping happens in own tent or by accommodation in one of the local bed & breakfast places. Please bring your own tent if you wish this option.


*We invite you to bring an object for our Easter Rite Alter. As well as tools, instruments and other forms of magic and medicines.
The common tongue will be English.


*Æg & Frø has been dreaming as a yearly gathering since 2016. This is the 5th edition.


* * * * *


// INVESTMENT
___________


~ 2.900 DKK / 390 € 
(A few low income places are available against coming a few days in advance to help prepare the space)


**A deposit of 1500 DKK / 200 € is requested by registration (Bank infos will be shared on registration), the rest of the fee to be payed in cash on arrival. The closest bank is by the bus stop in Askeby.


**Price includes all workshop activities, vegetarian meals and sleeping in own tent. Other accommodation is to be payed separately (more info is available by registration if needed).


**Deposit is non-refundable.


* * *


// REGISTRATION
___________


Register by writing an email to:
info@droemmesalen.dk


All questions are welcome!
Please write in English.


* * * * *


// WHO ARE WE:
____________


DANIEL HERNANDEZ
My name is Daniel Hernandez. I am an itinerant mischief-maker exploring the ritual roots of performance. The deeper I have dived into teaching, performing, and living in this rich territory, the more I have seen archaic/ shamanic clown and mask cosmologies become fascinating and colourful routes into individuation: containing a vast treasure-box of rituals, dance, liminal states, grotesque archetypes and clown-lore.


My performances, projects, ceremonies and workshops draw upon a wide variety of related traditions: These include Dance, Clown, Bouffon, Butoh, Contact Improvisation, Tao/Tantra, Vodou, Mask, Psychomagic, Art, Sacred Sexuality and Breathwork.


I am continually researching and developing my practice through trainings, readings, writings, ceremonies, experiments, and mistakes. My first love was music. I don’t claim to be a master of anything.


* * *


MADU (-aka- Maud Gancet)
is an Earth indigenous wanderer who is intensely curious about all manifestations of Life. She feels and works with the invisible realms dancing around and within us. She welcomes what is, and likes to encourage awareness blossoming by creating a propitious environment for Heart-relieve, opening, and connecting with oneself in all its layers.


She enjoys weaving and crafting her magic with an abundant variety of tools and studies, such as body-consciousness, contact improvisation, butoh, transe-induced journey, dancing and singing circles, radical honesty, sweat-lodges and master-plant teachings. She has been practicing and refining the Pulse Breathing method for 5 years, travelling around the world for 8 years, learning, celebrating, and receiving blessings from different shamans, healing practicioners, artists...Nature.


* * *


CHRISTINE LINNEA
My name is Christine Linnea. I was Born in the North of Denmark, baptized within the line of Christ. I am a choreographer, singer/songwriter, spiritual midwife and creative healer guided by Spirit.
I have been walking with ritual theatre, voice & visual art in Denmark, dance & somatics bodywork in England, Butoh Body Weather & meditation in Japan and conscious sexuality & massage in Berlin before traveling to Brazil to be baptized in the river Jordão and embarking on a spiritual journey with plant medicines of various indigenous traditions.


Now, I weave my Nordic Ways with my World Wisdom, planting seeds while sharing my physical prayers, ceremonies, sessions and medicine songs throughout the world in alignment with the truth of my Nature and the Heart of the Forest Within. I do this flowing with, expressing and praying for the Sacred Waters of life.


All I offer is grounded in my own lived embodied experience, drawing from all aspects of my Life Art inspired by Somatic Movement, Contact Improvisation, Body Rituals, Shibari, Tantra, Continuum, Tao Yoga, Massage, Poetry, Permaculture, Indigenous knowledge & various shamanic traditions & plant teachers.


I am the gatekeeper of Drømmesalen, a visionary projects based on Møn island in Denmark, creating sacred space and hosting gatherings with the intention of Dreaming The New Time of human life on Earth into Being.
I am the dreamer of Æg & Frø.

Snake Sisters Gathering


Drømmesalen, Møn island, Denmark, Summer 2020


*****


SNAKE SISTERS is a gathering where women come together in celebration of life.


We come together in gratitude to inspire, heal & honour each other and our Mother Earth. For the duration of 5 days, we will be gathering on the beautiful island Møn in Denmark to share, study, dream & pray. We will be manifesting our magic & medicines. Celebrating our skills, crafts & creative expressions. Weave together our shamanic voices, singing souls & wise silence.


Ancient wisdom tells us that we as humanity have entered a New Time, a time in which we as a species are going to re-birth the memory of our inter-connected relationship with all of life. Snake Sisters intend to unify our individual prayers as we dream this New Time into Being and empower each One within the collective body.


Across ages, countries & cultures, snakes are symbols connected to Sensual Power & Spiritual Wisdom. SNAKE SISTERS gathering wish to celebrate some of these voices & bring forth the ancient knowledge kept deep in the hearts, spirits, wombs & spines of women intuitively walking the path of unconditional love and light. These are women holding space for humanity to transition into this new time, while honouring and acknowledging the forces of the universe, consciously working with and supporting the endless cycles & forces of creation.


With this act of bringing women together from across the world, may this Union become Visible & our collective force shine even stronger! 


 


*****


 


This gathering is structured over 5 days with workshops, sacred rituals & ceremonies. The intention is that each woman who participates will be bringing something to share with the other sisters – to weave into the fabric of creation. Maybe your gift is to beautify the space, maybe your passion is to capture the gathering in a small video or maybe you simply wish to offer everyone a footbath. Use your imagination, feel your inner calling.


SNAKE SISTERS gathering will include some of the following activities: Poetry, Pottery & Plant Medicine. Miracles, Massage & Music. Shamanism, Singing, Sea swimming & Sleeping. Choreography, Conscious Sexuality & Co-Creation. Drawing, Dancing, Drumming & Dreaming. Healing, Happiness & Healthy Food. Fire, Fantasy, Fun & Fairy tales. All of Beauty, as well as the simple act of Being.


Furthermore there will be ceremonies, wisdom sharing and workshops with specially invited guests and grand-mothers. 


Welcome to this celebration of our shared existence on Earth in a Community of awakened Women.


 


*****


 


Snake Sisters has been dreaming since 2017 where it opened on the day of the Total Solar Eclipse. This is the third edition. 


SNAKE SISTERS gathering is a contemporary embodiment of an ancient dream. It calls together medicine women, shamans, priestesses, alchemists, tantrikas, wisdom keepers, earth protectors, mothers & spiritual midwifes. It calls us together for us to grow, understand, share and expand the medicines we carry within. May the love between these women extend into harmony with all Beings & the entire Universe.


 


 *****


 


Dreaming & Production: Drømmesalen


 


* * * * *


 


PRACTICALITIES:
__________________


 


// DAILY SCHEDULE


This gathering is not aiming at a daily structured schedule. We are letting nature decide what will happen when guided by a form of deep listening and resting into presence. Collective rites, workshops and circles naturally happens throughout the day and will be guided by experienced facilitators.


 


* * *


 


// ADDITIONAL INFORMATIONS:


*We will be cooking, creating and clearing space in co-creation. This is an off-grid camping style gathering. Please bring your own tent.


*Beside please bring your own towels, blanket/sleeping bag, bed sheets and clothes for moving indoors and getting dirty outdoors.


*We invite you to bring an object for our Snake Sisters Shrine, as well as tools, instruments and other forms of magic and medicines.


*We welcome your favorite rose tree/bush to be planted in the garden. 


*The common tongue will be English.


 


* * * * *


 


// INVESTMENT:
________________


 


~ 3.500 DKK / 470 €


**A deposit of 2000 DKK / 270 € is requested by registration (Bank infos will be shared on registration), the rest of the fee to be payed in cash on arrival. The closest bank is by the bus stop in Askeby.


**Price includes all workshop activities and vegetarian meals. This is an off-grid gathering. Please bring your own tent and equipment for sleeping.


**Deposit is non-refundable.


 


* * *


 


// REGISTRATION:
__________________


 


Register by writing an email to:
info@droemmesalen.dk


All questions are welcome!
Please write in English.


 


* * * * *


 

Individual Sessions


INDIVIDUAL SHAMANIC SESSIONS WITH CHRISTINE LINNEA


* * * * *


I place my hands on your skin. I let a dance begin. 


Through essential touch, I touch the essence. 


I offer you my life force, to support you,


in your process of awakening,


into your being. 


I do what I know is true,


and what spirit tells me to do,


through massage, songs and vital silence. 


I offer space. 


I listen. 


Together we open gates and craft prayers for Nature to speak and manifest


 inside of your physical presence.


Calling cells back to life, 


purifying the waters, 


awakening the fire,


re-aligning through the wisdom of the inner winds.


Captivated by the consciousness of snake, 


moved by the mystery,


we transform breath into spirit, 


pain into pleasure. 


In alignment with the ancestors.


With attention, empathy & eros, 


through intuition and instinct, 


and with all my love.


This is massage. 


This is medicine. 


Welcome to a session of sensorial surrender. 


* * * * * 


An individual session is more than a massage. I am here to support you in discovering your own physical presence, energetic system, your connection to source and your own healing powers within. I work through my spirit guidance - purify your being through my touch & presence. 


I offer myself and my skills for you to learn in a safe, sacred and joyful way about your body and your sacred energy to realize what you wish to let go of or plant into presence in your life. 


These sessions follow a protocol of discretion and ethics that allows a respectful and holistic dialogue and experience. All sessions are crafted to the individual.


A session last between one and a half & two hours and can include elements of Shamanic Massage Medicine. Tantric Body Work. Womens Sacred Waters & Womb Awakening. Inner Alchemy. Organ & Genital Massage or specific forms of body rituals.


I usually use organic coconut oil and aroma therapy in form of essential oils and incense.
If guided to do so, I offer plant medicines from within my study.


* * * * *


Financial Exchange pr. Person //


200 Euro / 1.500 DKK


* * * * *


info(a)droemmesalen.dk

Møn ØDansk:

Øen Møn har et meget unikt landskab, fortryllende lys, energi felt og natur vidundere såsom Møns Klint, hvor spektakulære hvide kalk klipper rejser sig op fra det turkisgrønne hav. Den er kendt for sine unikke mørke nætter, utroligt klare stjerner og er certificeret af IDA (Den internationale ’dark sky’ association) som den første Dark Sky Park og Dark Sky Fællesskab i Danmark.
Øen er hjemsted for nogle af de ældste egetræer og for nogle af de mest uberørte sandstrande i Danmark
Møn er også blevet anerkendt af Unesco som den første biosfære i Danmark, balancerende og anerkendende Naturens behov sideløbende med menneskers behov til begges velbefindende.

* * * * *

English:

The island Møn has a very unique landscape, enchanting light, energetic field and natural wonders such as Møns Klint (Møns Cliff), where some amazing white chalk cliffs reaches up from the turquoise-green ocean. It is know for its unique dark nights and incredible bright stars and has been certified by IDA (The international dark sky association) as the first Dark Sky Park and Dark Sky Community in Denmark.
The island hosts some of the most ancient oak trees and some of the most pristine beaches of Denmark.
Møn is also acknowledged by Unesco as the first biosphere in Denmark, balancing and acknowledging the needs of Nature alongside the needs of humans for the wellbeing of both.

* * * * *


DirectionsDansk:

Hvis du ankommer gennem luften er den nærmeste lufthavn Kastrup. Derfra kan du tage tog til Københavns Hovedbanegård. Derfra skifter du tog til Vordingborg. Endelig fra Vordingborg tager du bus nummer 664. Bussen holder lige udenfor Vordingborg station og kører dig til Askeby. Bed chaufføren om at sætte dig af ved Brugsen i Askeby. Derfra er der ca. 10 min. gang til stedet. Generelt tager det omkring 2 timer at komme fra København.

Det eneste taxa selskab i området er beliggende i Vordingborg 40 min. Kørsel fra Askeby. Derfor, hvis du ønsker at gøre brug af det, venligst ring til dem i forvejen: +45 70252525.
Husk at købe togbillet før du stiger på toget.
Online køreplan og rejseplan I Danmark: www.rejseplanen.dk

* * * * *

English:

If you arrive through the sky the closest airport is “Kastrup” (Copenhagen airport). From there you can take a regular train or a metro train to Copenhagen Central Station. From there you change train to arrive at the station: “Vordingborg”. Finally from Vordingborg you take a bus (number 664). The bus is just outside Vordingborg station and will take you to “Askeby”. Ask the driver to drop you by the super marked in Askeby. From here it is 10 min walk to the venue. Generally it takes around 2 hours to get to there from Copenhagen.

The only taxi company in the area is situated in Vordingborg 40 min drive from Askeby. Therefore if you wish to make use of this, please make sure to call them in advance: +45-70252525.
Remember to buy your train tickets before getting on the train.
Online timetable and journey planner in Denmark: www.rejseplanen.dk

* * * * *


Contact


info(a)droemmesalen.dk

@ Facebook: Drømmesalen

Newsletter


To keep track on what we are dreaming into being we invite you to follow us on facebook.

In addition please sign up for our newsletter. Thank you.


* indicates required